Sistemos Cempion.lt naudojimo taisyklės

I. Sąvokos

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka apibrėžtas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, BDAR). Šiame skyriuje su BDAR tapačių sąvokų apibrėžtis tik papildoma Cempion.lt sistemos kontekste.
2. Įstaiga – ugdymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalus švietimas.
3. Sistema – informacinė Cempion.lt sistema, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“.   
4. Sistemos paskirtis – pristatyti neformalųjį ugdymą bei palengvinti užsiėmimų paiešką internete ir registracijos į būrelius procesą.
5. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi;
6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
7. Duomenų valdytojai - ugdymo įstaigos, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis bei vartotojai, kurie naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
8. Duomenų tvarkytojai – vartotojai, kurie naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

II. Bendrosios nuostatos

9. Vartotojų sutartį su Sistema sudaro bei naudojimasis Sistema vykdomas remiantis šiame dokumente pateikiamomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) ir Sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika).
10. Asmuo arba įstaiga užsiregistruoja Sistemoje ir patvirtina, kad sutinka su sistemos naudojimo taisyklėmis bei Privatumo ir slapukų naudojimo politika. 
11. Užsiregistravęs asmuo tampa Sistemos Vartotoju, kuris įgyja pagal Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
Privatumo ir slapukų naudojimo politika nustato, kaip Sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (Vartotojų) duomenys. Privatumo ir slapukų naudojimo politika taikoma visoms sistemos paslaugoms.
12. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdami vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles arba Privatumo ir slapukų naudojimo politiką. Naujos Taisyklės arba Privatumo ir slapukų naudojimo  politika įsigalioja nuo jų patalpinimo į šią svetainę. Tuo atveju, kai keičiamos esminės Taisyklių sąlygos Vartotojai turi iš naujo sutikti su naudojimo sąlygomis ir privatumo ir slapukų politika.
13. Vartotojai nesutinkantys su šio Susitarimo ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis, negali naudotis Sistemos paslaugomis.
14. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ nėra atsakingas ir nekompensuoja Vartotojui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje numatytų sąlygų nesilaikymo.

III. Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo nuostatos

15. Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys apie Sistemos Vartotojus įvardinti privatumo ir slapukų naudojimo politikos 9 punkte. Visa įvardinta informacija yra būtina korektiškam Sistemos funkcionavimui.
16. Duomenų saugojimo tikslas – Cempion.lt sistemos pildymas ir statistinių duomenų rinkimas.
17. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
18. Asmuo prieš tapdamas Vartotoju, turi užsiregistruoti Sistemos svetainėje www.lt.lt.
19. Vartotojui pradedant naudotis Sistema pateikiamos šios taisyklės ir galimybė išreikšti sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir tikslais.
20. Vartotojas turi teisę žinoti apie savo Duomenų tvarkymą ir jo procedūras. Vartotojas gali bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų valdytoją arba į Duomenų tvarkytoją ir paklausti, kokie jo duomenys ir kaip jie yra tvarkomi.
21. Vartotojas gali matyti savo asmens Duomenis prisijungęs prie Sistemos.
22. Vartotojas turi teisę pakoreguoti savo asmens Duomenis Sistemoje. Jei Vartotojo vaidmuo Sistemoje tinkamai nustatytas (tai užtikrina Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas), vartotojas gali prisijungti prie Sistemos ir pakoreguoti savo Duomenis.
23. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti Duomenis iš Sistemos, jei jie tvarkomi, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų.
24. Vartotojas turi teisę pareikšti nenorą, kad Duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju vartotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją, kuris, susiderinęs su Duomenų tvarkytoju, išspręstų ginčą.
25. Įstaigų darbuotojams, įgaliotiems dirbti su Duomenimis, draudžiama atskleisti informaciją tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su Sistema.
26. Be teisių tiesiogiai įvardintų šiose Taisyklėse asmens duomenų subjektai (sistemos vartotojai) turi visas teises apibrėžtas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento III skyriuje.
27. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir apsaugos aspektus.

IV. Vartotojų elgesys

28. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo pranešimus, komentarus, bet kokios įkeliamos informacijos turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Sistema.
29. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.
30. Draudžiama Sistemą naudoti tokiu būdu, dėl kurio Sistemos veikimas arba prieiga prie jos bus (arba tikėtina, kad gali būti) pertraukta, pažeista arba pabloginta.
31. Sistemą draudžiama naudoti:
31.1. apgaulės tikslais arba jei naudojimas susijęs su kriminaliniu nusikaltimu ar kita neteisėta veikla;
31.2. naudoti arba siųsti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, nepadori, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;
31.3. persekiojimo, bauginimo ir (arba) priekabiavimo prie kito asmens tikslais, taip pat kitų asmenų smurto kurstymui;
31.4. bet kokius veiksmus, kurių pagalba siekiama pakenkti nepilnamečiams.
31.5. Sistemoje draudžiama:
31.5. apsimesti kitu asmeniu ir melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
31.6. mėginti gauti prieigą prie kito asmens paskyros. Asmeniui pateikus neteisingą slaptažodį 8 (aštuonis) kartus informacija fiksuojama administravimo įrankyje, kuriame išsaugomas bandyto prisijungti įrenginio IP adresas, laikas ir data.
31.7. manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti asmens tapatybę.
31.8. kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam Vartotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;
31.9. gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios Vartotojas neturi leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas.

V. Reklaminių skydelių transliavimas ir informacinių pranešimų siuntimas

32. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo kitą dieną po jos išsiuntimo. 
33. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Duomenų Tvarkytojo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui, kopijos buvimas Duomenų Tvarkytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą.

VII.  Intelektinės nuosavybės apsauga

34. Visos teisės į svetainę www.cempion.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Sistemos kūrėjo sutikimo.

VIII. Kitos nuostatos

35. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
36. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
37. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Nacionalinis švietimo centras“ buveinės vietą.
38. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu [email protected].