Sistemos Cempion.lt privatumo ir slapukų naudojimo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Cempion.lt sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika) nustato, kaip Cempion.lt sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys.
2. Privatumo politika taikoma visoms Cempion.lt sistemos paslaugoms.
3. Duomenų valdytojai yra ugdymo įstaigos, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis bei vartotojai, kurie naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
4. Duomenų tvarkytojai – vartotojai, kurie naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
5. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
6. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

II. Duomenų tvarkymas

7. Cempion.lt sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi ugdymo įstaigos funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą Cempion.lt sistemoje.
8. Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl duomenų apie duomenų subjektus rinkimo, tvarkymo, saugojimo ir naikinimo.
Visos paslaugos Cempion.lt sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams.
9. Cempion.lt sistemoje tvarkomi šie vartotojų duomenys:

9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų duomenys:

   9.1.1. Vardas;
   9.1.2. Pavardė;
   9.1.3. gyvenamosios vietos adresas;
   9.1.4. vaiko gimimo data;
   9.1.5. ugdymo kalbos;
   9.1.6. specialieji ugdymo poreikiai;

   9.1.7. asmens kodas;
   9.1.8. vaiko gerovės komisijos sprendimas;
   9.1.9. gydytojo rekomendacijos;
   9.1.10. negalios, sutrikimai.
9.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų duomenys:
   9.2.1. vardas;
   9.2.2. pavardė;
   9.2.3. el. paštas;
   9.2.4. slaptažodis;
   9.2.5. telefono numeris;
   9.2.6. gyvenamosios vietos adresas;
   9.2.7. darbovietės pavadinimas;
   9.2.8. užimamos pareigos;

   9.2.9. asmens kodas.

9.3. Mokinių duomenys:
   9.3.1. vardas;
   9.3.2. pavardė;
   9.3.3. el. paštas;
   9.3.4. slaptažodis;
   9.3.5. telefono Nr.;
   9.3.6. gimimo data;
   9.3.7. klasė;
   9.3.8. lytis;
   9.3.9. gyvenamosios vietos adresas;
   9.3.10. programos kurso kartojimas;
   9.3.11. užsienietis;
   9.3.12. mokosi namuose 1 mokslo metus ir ilgiau;
   9.3.13. patirtų traumų skaičius;
   9.3.14. I užsienio kalba;
   9.3.15. II užsienio kalba;
   9.3.16. III užsienio kalba;
   9.3.17. mokosi lotynų kalbos;
   9.3.18. gyvena bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, vaikų globos namuose;
   9.3.19. gauna nemokamą maitinimą;
   9.3.20. dorinis ugdymas (tikyba arba etika);
   9.3.21. nemokamo maitinimo kartų kiekis per dieną;
   9.3.22. kompleksinių sutrikimų turėjimas;
   9.3.23. našlaitis ar/ir likęs be tėvų globos;
   9.3.24. sveikatos duomenys:
   9.3.25. fizinio ugdymo grupė;
   9.3.26. regėjimo aštrumas;
   9.3.27. mokymosi stilius;
   9.3.28. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos:
   9.3.29. ligos kodas;
   9.3.30. pastabos;
   9.3.31. duomenys specialiųjų poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloms bendrosioms klasėms;

   9.3.32. asmens kodas;
9.4. Mokinių tėvų duomenys:
   9.4.1. vardas;
   9.4.2. pavardė;
   9.4.3. el. paštas;
   9.4.4. slaptažodis;
   9.4.5. telefono Nr.;
   9.4.6. gyvenamosios vietos adresas;
   9.4.7. darbovietės pavadinimas;
   9.4.8. užimamos pareigos;
   9.4.9. gimimo data;

   9.4.10. asmens kodas.
9.5. Pedagogų duomenys:
   9.5.1. vardas;
   9.5.2. pavardė;
   9.5.3. el. paštas;
   9.5.4. slaptažodis;
   9.5.5. telefono Nr.;
   9.5.6. gyvenamosios vietos adresas;
   9.5.7. gimimo data.
   9.5.8. Mokymo įstaigos duomenys:
   9.5.9. mokymo įstaigos pavadinimas;
   9.5.10. mokymo įstaigos el. paštas;
   9.5.11. telefono Nr.;
   9.5.12. mokymo įstaigos adresas;
   9.5.13. mokymo įstaigos kodas;
   9.5.14. papildomi ikimokyklinio ugdymo įstaigos duomenys:
   9.5.15. ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipas:
   9.5.15.1. Bendroji;
   9.5.15.2. bendroji su spec. grupėmis;
   9.5.15.3. bendroji – specializuotoji;
   9.5.15.4. specialioji;
   9.5.16. ugdymo kalbos;

   9.5.17. asmens kodas.
9.6. Įstaigos duomenys:
   9.6.1. el. paštas;
   9.6.2. slaptažodis;
   9.6.3. telefono nr.;
   9.6.4. įstaigos adresas;
   9.6.5. įmonės kodas;

   9.6.6. pavadinimas;

   9.6.7. puslapis;

   9.6.8. užsiėmimai;

   9.6.9. mobilusis parašas.

10. Privatumo politikos 9.1.1 - 9.1.2, 9.2.1 - 9.2.3, 9.3.1 - 9.3.2, 9.4.1 - 9.4.3, 9.5.1 - 9.5.3 papunkčiuose nurodyti vartotojų duomenys ir 9.6.1 - 9.6.9 papunkčiuose nurodyti įstaigos duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą.
11. Kiti Privatumo politikos 9 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu.
12. Vartotojų duomenų įvedimas:
   12.1. Už vartotojų duomenų į Cempion.lt sistemą įvedimą atsako patys vartotojai.

   12.2. Jei vartotojas negali įvesti duomenų į Cempion.lt sistemą, jo prašymu tai gali atlikti UAB „Nacionalinis švietimo centras“:
      12.2.1. Ugdymo įstaiga pateikia įstaigos duomenis paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“, nurodytu elektroninio pašto adresu.
      12.2.2. Duomenys pateikiami *.xls arba *.xml tipo faile.
      12.2.3. Duomenys į Cempion.lt sistemą įkeliami centralizuotai, automatiniu būdu.
13. Pastebėjus netikslius vartotojų duomenis, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi:
   13.1. Ugdymo įstaiga, pastebėjusi netikslius įstaigos duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti.
   13.2. Vartotojas, pastebėjęs netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. Jei dėl tam tikrų priežasčių vartotojas negali patikslinti duomenų, jis apie tai privalo informuoti UAB „Nacionalinį švietimo centrą“.

   13.3. Ugdymo įstaiga gavusi pranešimą iš vartotojo, kad vartotojo duomenys nėra tikslūs, privalo nedelsiant patikslinti vartotojo duomenis.
   13.4. Jei ugdymo įstaiga negali patikslinti vartotojo duomenų, tai ji turi kreiptis į UAB „Nacionalinis švietimo centras“, kuri savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis.
14. Duomenų saugojimas ir naikinimas:
   14.1. Duomenys Cempion.lt sistemoje nėra naudojami ir saugojami ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti.
   14.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą.
   14.3. Vartotojų duomenys Cempion.lt sistemoje ištrinami kai ugdymo įstaiga arba vartotojas atsisako Cempion.lt paslaugų ir nurodo ištrinti duomenis.
   14.4. Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami.

III. Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas

15. Cempion.lt sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įpareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.
16. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:
   16.1. Cempion.lt sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas Cempion.lt sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys.
   16.2. Nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktinei, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.
   16.3. Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:
      16.3.1. naudojant duomenų šifravimą;
      16.3.2. naudojant tik autorizuotą prieigą prie Cempion.lt sistemos;
      16.3.3. apribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal Cempion.lt vartotojų teises;
      16.3.4. automatiškai atjungiant vartotojus nuo sistemos, kai Cempion.lt sistema nesinaudojama ilgiau kaip 45 minutes.
   16.4. Cempion.lt sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojų, dirbančių su sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama.
   16.5. Prie Cempion.lt sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys.
   16.6. Už patalpų, kuriose yra Cempion.lt sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai.
   16.7. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ savo veikloje vadovaujasi informacijos saugos standarto ISO 270001 nuostatomis, užtikrinančiomis asmens duomenų saugą ir realizuojančiomis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento IV skyriaus reikalavimus duomenų tvarkytojams.
17. Prieiga prie Cempion.lt sistemos vartotojams suteikiama užsiregistravus sistemoje.
18. Ugdymo įstaiga turi užtikrinti, kad įstaigos personalo, kuris turi prieigą prie Cempion.lt sistemos, kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.
19. Vartotojų prieigos teisės:
   19.1. Vartotojai, turintys mokinio prieigos teisę, gali:
      19.1.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1 ir 9.3.27 papunkčiuose;
      19.1.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3 - 9.3.5 ir 9.3.9  papunkčiuose;
   19.2. Vartotojai, turintys Tėvų prieigos teisę, gali:
      19.2.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4.1 ir 9.4.9 papunkčiuose;
      19.2.2. tvarkyti savo duomenis nurodytus Privatumo politikos 9.4.3 - 9.4.8 papunkčiuose;
      19.2.3. peržiūrėti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1  - 9.3.26 papunkčiuose.
      19.2.4. tvarkyti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3,  9.3.4, 9.3.5 ir 9.3.9 papunkčiuose.
     19.3. Vartotojai, turintys mokytojo prieigos teises, gali:
      19.3.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7  papunkčiuose;
      19.3.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
      19.3.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 –  9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose.
      19.3.4. peržiūrėti mokomų mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje.
   19.4. Vartotojai, turintys klasės vadovo prieigos teises, gali:
      19.4.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7 papunkčiuose;
      19.4.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
      19.4.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1  – 9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose;
      19.4.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį, ir 9.3.7. papunktį, kurį gali tik peržiūrėti;
      19.4.5. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį ir 9.3.7 papunktį, kurį gali tik peržiūrėti; peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte.
   19.5. Vartotojai, turintys ugdymo įstaigos prieigos teises, gali:
      19.5.1. peržiūrėti ir tvarkyti savo duomenis, nurodytus atitinkamai privatumo politikos 9.6.7 punkte;
      19.5.2. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 punkte, išskyrus 9.3.4 punktą;
      19.5.3. peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte, išskyrus 9.4.4 punktą;
      19.5.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5 punkte, išskyrus 9.5.4 punktą.
20. Vartotojams prieiga panaikinama kai ugdymo įstaiga arba vartotojas atsisako Cempion.lt paslaugų ir prieigą panaikina patys.
21. Vartotojas turi teisę savarankiškai atjungti savo prieigą nuo sistemos. 
22. Už Cempion.lt sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės Cempion.lt sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos.
23. Už Cempion.lt sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
24. Cempion.lt sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo ugdymo įstaigos personalo ar kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan.
25. Saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų.
26. Įvykus saugumo incidentui, ugdymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.

IV. Slapukų valdymas bei pašalinimas

27. Visus slapukus, esančius įrenginyje, galima ištrinti ar nustatyti, kad interneto naršyklės neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei yra pakeičiami nustatymai, tokiu atveju gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. 
28. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:
„Firefox“ - https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
„Chrome“ - https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt
„Internet Explorer 10-11“ -  http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
29. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ informuoja, kad jeigu slapukai bus pašalinti, nebus galima užtikrinti, jog Cempion.lt sistemos interneto svetainė veiks tinkamai. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos, be to, slapukų pašalinimas nereiškia, jog tuo pačiu bus pašalinta ir reklama. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie vartotojų interesų.
30. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete http://www.aboutcookies.org/.

V. Sistemos Cempion.lt naudojami slapukai

31. Sistemos Cempion.lt naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Tinklapio naudojami slapukai

PHPSESSID

PHP sesijos slapukas, būtinas svetainės veikimui

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

activesMenuBlocks

Saugoma vartotojų atidarytų meniu skilčių informacija, kad vartotojas prisijungus būtų grąžintas į paskutinę kurioje buvo

Sesijos pradžioje

1 metai

cookieconsent_dismissed

Slapukų politikos parodymo ir sutikimo fakto fiksavimas

Sesijos pradžioje

1 metai

hidedTooltips

Saugomas vartotojo pasirinkimas paslėpti ar rodyti pagalbos informaciją.

Sesijos pradžioje

1 metai

Ibbid

Vartotojų nukreipimo pagal žiniajuostę fakto fiksavimo slapukas.

Sesijos pradžioje

1 metai

Google analytics slapukai

_gat

Šis slapukas naudojamas siekiant riboti užklausų dažnumą

Sesijos pradžioje

1 metai

_utmb

Google analytics, apsilankymų, sesijų fiksavimas

Sesijos pradžioje

2 metai

_utmc

Google analytics, veikia kartu su utmb fiksuojant sesijų dažnį

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

__utmt

Google analytics, sesijų dažnumo (skaičiavimo) ribojimas

Sesijos pradžioje

10 min.

__utmv

Google analytics, sesijų istorija

Sesijos pradžioje

2 metai

__utmz

Google analytics. Lankymo duomenys

Sesijos pradžioje

6 mėn.

Google ad manager

CM

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

TPC

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko trečiųjų šalių cookies

Sesijos pradžioje

14 dienų

C

Tikrina ar vartotojo svetainė palaiko cookies

Sesijos pradžioje

60 dienų

EBFCD20552025

Nustato ribas reikalingas reklaminiam skydeliui.

Sesijos pradžioje

7 dienos

cid

Skelbimų rodymas optimizuojamas atsižvelgiant į bendrą vartotojo judėjimą ir įvairius reklamuotojų pasiūlymus, kad būtų rodomi vartotojo skelbimai.

Sesijos pradžioje

60 dienų

_cfdfuid

skaityti nuorodoje

Sesijos pradžioje

5 metai

Pll_language

Naudotojas vartotojo tinklapio kalbos nustatymui

Sesijos pradžioje

1 metai

_gid

naudojamas siekiant atskirti vartotojus

Sesijos pradžioje

24 valandos

Euconsent

Naudojamas siekiant atskirti vartotojus, kurie sutiko su reklamos privatumo politika

Sesijos pradžioje

1 metai

Limitatorlnformer_Engine_dbofv, Limitatorlnformer_Engine_dbofp

Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis

Sesijos pradžioje

1 metai

lastCalcT1, lastCalcT2, lastCalcT

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Sesijos pradžioje

-

adnKeyTargetld

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Sesijos pradžioje

-

_plantrack

Registruojamas unikalus ID, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. Jis yra naudojamas tikslinei reklamai atsižvelgiant į vartotojo veiksmus.

Sesijos pradžioje

1 metai

cX_G

Sesijos pradžioje

1 metai

cX_P

Sesijos pradžioje

1 metai

cX-S

Sesijos pradžioje

1 metai

32. Trečiųjų asmenų slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos vartotojas mato sistemoje Cempion.lt, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą ar turinį, arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir sistema Cempion.lt neturi jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Rekomenduojame vartotojams atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose:
1. Adform – http://site.adform.com/privacy-policy/en/
2. DistrictM– https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/  
3. Google – https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

IV. Baigiamosios nuostatos

27. Sistemos Cempion.lt administracija turi teisę sistemos vartotojo aplinkoje įkelti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ rėmėjų informaciją, nepažeidžiančią visuotinai priimtų etikos normų ir netrukdančią sistemos vartotojų darbui.
28. Vartotojai dėl vartotojų duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo turi tiesiogiai kreiptis į ugdymo įstaigą, su kuria sieja santykiai Cempion.lt sistemoje.
29. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ nevykdo vartotojų mokymų, nebent tai būtų numatyta paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
30. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką.
31. Šios Privatumo ir slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ atnaujinęs Privatumo ir slapukų politiką, pasilieka teisę informuoti apie esminius pakeitimus paskelbiant pranešimą Cempion.lt sistemos internetinėje svetainėje. Jei po praneštų pakeitimų vartotojai prisijungia ir toliau naudojasi teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad vartotojai sutinka su naujais reikalavimais nurodytais pranešime.
32. Kontaktinė informacija klausimams susijusiems su asmens duomenų valdymu / tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas 
[email protected].